Undergraduate-Level Courses

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1) กลุ่มรายวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มพิเศษ
2100111 ท่องโลกวิศวกรรม 3(3-0-6)
หัวข้อทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ได้แก่ พลังงาน ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม การผลิต กระบวนการ อุตสาหกรรม วัสดุ อาหาร ความปลอดภัย อากาศยาน ยานยนต์ โครงสร้าง การขนส่ง การจัดการน้ำ ไฟฟ้า ระบบสารสนเทศ วิศวกรรมชีวภาพ
Exploring Engineering World
Engineering Topics related to daily life: Energy, Resources, Environment, Manufacturing, Process, Industrial, Material, Food Engineering, Safety, Aero Space, Automotive, Civil and Transportation, Water Management, Electricity, Information System, Bio Engineering
2100311 แก่นวิศวกรรม 3(3-0-6)
การจัดการ จรรยาบรรณ ธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคม ทรัพย์สินทางปัญญา การเงิน การลงทุน เศรษฐศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับงานทางวิศวกรรม
Engineering Essentials
Topics related to Engineering; Management, Ethics, Good Government, Public Responsibility, Intellectual Property, Financial, Investment, Economics and Green Technology
2100311 แก่นวิศวกรรม 3(3-0-6)
การจัดการ จรรยาบรรณ ธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคม ทรัพย์สินทางปัญญา การเงิน การลงทุน เศรษฐศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับงานทางวิศวกรรม
Engineering Essentials
Topics related to Engineering; Management, Ethics, Good Government, Public Responsibility, Intellectual Property, Financial, Investment, Economics and Green Technology
1.2) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
5500111 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตจริง 1 3(2-2-5)
ฝึกทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันและฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสืบค้นข้อมูล เปรียบเทียบ วิเคราะห์ และ สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มพูนความรู้และเพื่อการนำเสนอในประเด็นที่สำคัญด้วยวาจา และ/หรือเป็นลายลักษณ์อักษร
Experiential English I
Practice language skills in acquiring information and knowledge from different sources and media in subjects of student’ interest under selected themes collecting information summarizing and presenting important issues.
5500112 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตจริง 2 3(2-2-5)
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 5500111
ฝึกทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันและฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสืบค้นข้อมูล เปรียบเทียบ วิเคราะห์ และ สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มพูนความรู้และเพื่อการนำเสนอในประเด็นที่สำคัญด้วยวาจา และ/หรือเป็นลายลักษณ์อักษร
Experiential English II
Prerequisite : 5500111
Practice language skills in acquiring information and knowledge from different sources and media in subjects of student’ interest under selected themes collecting information summarizing and presenting important issues.
5500208 ทักษะการสื่อสารและการนำเสนอผลงาน 3(2-2-5)
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 5500116, 500112
การฝึกใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในสังคม การนำเสนอรายงานในหัวข้อที่เกี่ยวกับ วิศวกรรมศาสตร์
Communication and Presentation Skills
Prerequisite : 5500116, 500112
Practice using English for social communication and giving oral presentation on Engineering related topics.
5500308 การเขียนภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับวิศวกรรมศาสตร์ 3(2-2-5)
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 5500208
การฝึกทักษะการเขียนย่อความ การเขียนเรียงความรูปแบบต่างๆ ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ และการเขียนรายงานการศึกษาและผลการทดลอง
Technical Writing for Engineering
Prerequisite : 5500208
Practice in writing summaries composing different types and styles of writing in the field of engineering and writing reports of studies and experiments.
2) หมวดวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2301107 แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
ลิมิต ความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์และการอินทิเกรตของฟังก์ชันค่าจริงของหนึ่งตัวแปรจริง และการประยุกต์เทคนิคการอินทิเกรต อินทิกรัลไม่ตรงแบบ
Calculus I
Limit, continuity, differentiation and integration of real-valued functions of a real variable and their applications; techniques of integration; improper integrals.
2301108 แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2301107
อุปนิสัยเชิงคณิตศาสตร์ ลำดับและอนุกรมของจำนวนจริง การกระจายแบบอนุกรมเทย์เลอร์และการประมาณค่าฟังก์ชันมูลฐาน การประมาณค่าอินทิกรัล เวกเตอร์เส้นตรง และระนาบในปริภูมิสามมิติ แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของหนึ่งตัวแปร แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงของสองตัวแปร บทนำสู่สมการเชิงเส้นอนุพันธ์และการประยุกต์
Calculus II
Prerequisite : 2301107
Mathematical induction; sequences and series of real numbers; Taylor series expansion and approximation of elementary functions; numerical integration; vectors, lines and planes in three dimensional space; calculus of vector valued functions of one variable; calculus of real valued functions of two variables; introduction to differential equations and their applications.
2302127 เคมีทั่วไป 3(3-0-6)
มวลสารสัมพันธ์ สมบัติของก๊าซ ของเหลว ของแข็ง และสารละลายอุณหพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี กรด-เบส ปฏิกิริยาของออกซิเดชัน จนพลศาสตร์เคมี โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี ตารางธาตุและสารเคมีเบื้องต้น
General Chemistry
Stoichiometry and basis of the atomic theory, the properties of gas, liquid solids and solutions; chemical equilibrium, chemical kinetics, electronic structures of atoms; chemical bonds; periodic properties; representative elements, nonmetal and transition metals; basic organic chemistry.
2302163 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-0)
เทคนิคการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ โครงสร้างของโลหะ และผลึก สมดุลเคมีอินดิเคเตอร์ การไทเทรดกรด-เบส พีเอซของสารละลายและการเกิดปฏิกิริยา ไฮโดรลิซิส
General Chemistry Laboratory
Qualitative analysis techniques, Graham’s law of gas diffusion, structure of metals and crystals, chemical equilibrium, indicators, acid-base titrations, pH of solution and hydrolysis.
2304103 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับวิชาฟิสิกส์ทั่วไป กลศาสตร์และการประยุกต์ แก๊สและทฤษฎีจลน์ อุณหพลศาสตร์ ปรากฏการณ์ขนส่งและการถ่ายโอนความร้อน สมบัติเชิงกายภาพของสสาร
General Physics I
Basic mathematics for general physics; mechanics and its applications; gases and kinetic theory; thermodynamics; transport phenomena and heat transfer; physical properties of matter.
2304104 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 3(3-0-6)
ไฟฟ้าสถิติ ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ วงจรไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้าและสารแม่เหล็ก คลื่นกลและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าฟิสิกส์ยุคใหม่ ฟิสิกส์นิวเคลียร์ สัมพัทธภาพ
General Physics II
Electrostatic; direct current; alternating current; electrical circuits; electromagnetism and magnetic materials; mechanical and electromagnetic waves; modern physics; nuclear physics; relativity.
2304183 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 1(0-3-0)
การวัดและ ความแม่นยำในการวัด การวิเคราะห์ทางสถิติและความถูกต้อง การทดสอบเกี่ยวกับ การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิกและฟิสิกัลเพนดูลัม การยืดหยุ่นของสปริงและยาง โมดูลัสของโลหะ การกลิ้งและรัศมีไจเรชัน พลศาสตร์การหมุน อัตราเร็วเสียงในอากาศและการทดลองของเมลด์ ความหนืดของของเหลว
General Physics Laboratory I
Measurement and precision; statistical analysis and accuracy; experiments on simple harmonic motion and physical pendulum, elasticity of springs and rubber bands, module of metals, rolling and radius of gyration, dynamics of rotation, velocity of sound and Meld’s experiment, viscosity of fluids.
2304184 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 1(0-3-0)
การวัดความต้านทานและแรงเคลื่อนไฟฟ้าของเซล การทดลองเกี่ยวกับแอมมิเตอร์ โวลต์มิเตอร์ ออสซิลโลสโคป วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ทรานซิสเตอร์ เลนส์และกระจก โพลาไรเซชัน การแทรกสอดและเลี้ยวเบนของแสง กัมมันตรังสี
General Physics Laboratory II
Resistance and electromotive force measurements; experiments on ammeter, voltmeter, oscilloscope, AC circuit, transistor, lenses and mirrors, polarization, interference, diffraction and radioactivity.
2104223 สถิติสำหรับงานวิศวกรรม 1 3(3-0-6)
ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติในงานวิศวกรรม แนวคิดเกี่ยวกับตัวแปรและข้อมูลแนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร หลักการเบื้องต้นของทฤษฎีความน่าจะเป็นการแจกแจงความน่าจะเป็น
Engineering Statistics I
The scopes and uses of statistics in engineering; concepts of variables and data; concepts of relationships between variables; elementary principles of probability theory; distribution functions.
3) หมวดวิชาเฉพาะ
3.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
2100301 การฝึกงานวิศวกรรม 2(0-35-0)
การฝึกงานวิศวกรรม เป็นเครื่องมือของการศึกษาที่ให้นิสิตได้มีโอกาสฝึกหัด และประยุกต์ในการใช้ความรู้ที่ได้รับในชั้นเรียน และสร้างความคุ้นเคยกับการปฏิบัติงานทางด้านวิศวกรรม รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างให้นิสิตรู้จักมีมนุษย์สัมพันธ์สามารถ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาออกไปประกอบวิชาชีพ การฝึกงานวิศวกรรมในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การดูแลของวิศวกรที่มีประสบการณ์ประจำบริษัทเอกชน หรือหน่วยงานราชการ
Engineering Practice
Engineering practice is a tool for student to have a chance to practice and apply the knowledge in classroom. To be familiar with work in engineering field, as well as develop interpersonal and networking skill before actual working after graduation. Engineering practice is in related areas under supervision of experience experienced engineers in private sectors or government agencies.
2103106 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(1-4-4)
บทนำ การคัดตัวอักษร เรขาคณิตประยุกต์ หลักการฉายภาพออโธกราฟฟิก การเขียนแบบภาพออโธกราฟฟิก การสเกตซ์ภาพพิกทอเรียล การอ่านแบบภาพออโธกราฟฟิก การบอกมิติ ตัวยึดชนิดเกลียว การเขียนแบบภาพประกอบ และแนะนำการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบ
Engineering Drawing
Introduction, Lettering, Apply geometry, Orthographic projection principle, Orthographic writing, Pictorial sketching, Orthographic reading, Dimensioning, Threaded fastener, Assembly drawing, Introduction to computer-aid drafting.
2103213 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6)
ระบบแรง แรงลัพธ์ สมดุล แรงกระจาย สถิตยศาสตร์ของไหล พลศาสตร์ของอนุภาค การเคลื่อนที่สมบูรณ์และสัมพัทธ์ของวัตถุเกร็ง กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน งานและพลังงาน
Engineering Mechanics I
Force system; resultant; equilibrium; distributed force; fluid statics; kinematics of particle; absolute and relative motions of rigid body; Newton’s second law of motion; Work and Energy.
2109101 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6)
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง สมบัติ กระบวนการผลิต และการประยุกต์ใช้วัสดุหลักทางวิศวกรรม โครงสร้างผลึกของของแข็ง ตำหนิในโครงสร้างผลึก สมบัติทางกลของวัสดุ ดิสโลเคชันและการเพิ่มความแข็งแรงของโลหะ ความเสียหายทางกลของวัสดุ เฟสไดอะแกรมและปฏิกิริยาในสถานะของแข็ง การผลิตและการใช้งานของโลหะ โครงสร้าง สมบัติ และการใช้งานของเซรามิก โครงสร้าง สมบัติ และการใช้งานของพอลิเมอร์ โครงสร้าง สมบัติ และการใช้งานของวัสดุผสม การกัดกร่อนและสลายของวัสดุ สมบัติและการใช้งานของวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ สมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุ สมบัติทางแม่เหล็กของวัสดุ นวัตกรรมทางเทคโนโลยีวัสดุ
Engineering Materials
Relationship between structures, properties, production processes and applications of main groups of engineering materials; crystal structure of solids; crystal defects; mechanical properties of materials; dislocation and strengthening mechanism of metals; mechanical failure of materials; phase diagram and solid state reaction; fabrication and applications of metals; structure, properties and applications of ceramic; structure, properties and applications of polymers; structure, properties and applications of composite materials; corrosion and degradation of materials; properties and applications of electronic materials; electrical properties of materials; magnetic properties of materials; innovation in material technology.
2110101 การทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
มโนทัศน์ทางคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ การทำงานร่วมกันระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ มโนทัศน์ทางการประมวลผลข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ การทำโปรแกรม ประเภท ข้อมูลตัวปฏิบัติการ ข้อความสั่ง โครงสร้างควบคุม เครื่องมือต่างๆ ในการทำโปรแกรม แบบอย่างและสัญนิยมต่างๆ ในการทำโปรแกรม การตรวจแก้จุดบกพร่อง การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ภาษาระดับสูงเพื่อประยุกต์ใช้กับปัญหาทางด้านวิศวกรรม
Computer Programming
Computer concepts, computer system components, hardware and software interaction, electronic information and data processing concepts; programming: data type, operators, statements, control structures; programming tools; programming styles and conventions; debugging; program design and development with applications to engineering problems using a high level language.
3.2) กลุ่มวิชาแกนระดับสาขาวิชา (รายวิชาบังคับ)
2102391 วิศวกรรมไฟฟ้า 1 3(3-0-6)
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2304108
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับหนึ่งเฟสและสามเฟส กฎของเคอร์ชอฟฟ์ กำลังเชิงซ้อน หลักการพื้นฐาน ประสิทธิภาพ และการต่อหม้อแปลงไฟฟ้า ลักษณสมบัติ การทำงาน การควบคุมความเร็ว และการประยุกต์ใช้งานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง มอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดียว และมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส การออกแบบระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำและการป้องกันเบื้องต้น
Electrical Engineering I
Prerequisite : 2304108
DC circuit analysis; ac single-phase and three-phase circuit analysis; Kirchhoff’s laws; complex power; basic principles, efficiency and connections of transformers; characteristics, operation, speed control and applications of dc motors, single-phase and three-phase induction motors; introduction to low-voltage electrical system design and protection.
2102392 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 1 1(0-3-0)
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน 2102391
งานปฏิบัติการเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าต่าง ๆ และเครื่องกลไฟฟ้า ได้แก่ วงจรกระแสตรงและกระแสสลับ วงจรสามเฟส หม้อแปลง เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง มอเตอร์กระแสตรง มอเตอร์เหนี่ยวนำ
Electrical Engineering Laboratory I
Corequisite : 2102391
A laboratory work on electric circuits and machines: dc and ac circuits; three-phase circuits; transformers; dc generators; dc motors; induction motors.
2103241 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 3(3-0-6)
นิยามและสังกัป คุณสมบัติของสารบริสุทธิ์ งานและความร้อน กฎข้อที่หนึ่งของเทอร์โมไดนามิกส์ การวิเคราะห์กฎข้อที่หนึ่งกับปริมาตรในควบคุม กฏข้อที่สองของเทอร์โมไดนามิกส์ เอนโทรปี การวิเคราะห์กฎข้อที่สองกับปริมาตรในควบคุม ระบบต้นกำลังและระบบทำความเย็น
Thermodynamics I
Some introductory comments, some concepts and definitions, properties of pure substances, work and heat, the first law of thermodynamics, the first law analysis for a control volume, the second law of thermodynamics, entropy, second law analysis for a control volume, power and refrigeration system.
2103351 กลศาสตร์ของไหล 1 3(3-0-6)
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2103241
ความรู้เบื้องต้นและพื้นฐาน: ของไหลในแง่มุมของสสารต่อเนื่อง สนามการไหล ธรรมชาติของแรงในของไหล; ของไหลอยู่นิ่ง ของไหลที่มีการเคลื่อนที่แบบของแข็ง; ทฤษฎีการถ่ายเทของเรย์โนลส์; สมการการเคลื่อนที่พื้นฐานในรูปอินทิกรัล: กฏอนุรักษ์มวล โมเมนตัมเชิงเส้น โมเมนตัมเชิงมุม และพลังงาน ความรู้เบื้องต้นของเรขาคณิตของการไหล: การอธิบายการไหลแบบออยเลอเรียนและลากรานเจียน อนุพันธ์สัมพัทธ์มวล การเคลื่อนที่เชิงเส้น การหมุน, และ วอร์ทิซิตี้ , การเปลี่ยนแปลงรูปร่าง; ความรู้เบื้องต้นของสมการการเคลื่อนที่พื้นฐานในรูปดิฟเฟอเรนเชียล: กฏอนุรักษ์มวล, ความเค้นในการไหล, แรงลัพธ์เนื่องจากความเค้น สมการนาเวียร์-สโตกส์; ความรู้เบื้องต้นของการไหลแบบไม่มีความหนืด: สมการการเคลื่อนที่ของออยเลอร์ สมการเบอนูลี; การวิเคราะห์มิติและความคล้าย; ความรู้เบื้องต้นของการไหลภายในแบบมีความหนืด: การไหลแบบลามินาร์ที่มีการพัฒนาเต็มที่ การไหลในท่อ; ความรู้เบื้องต้นของการไหลภายนอกแบบมีความหนืด: การไหลแบบชั้นขอบเขต การไหลผ่านสิ่งกีดขวาง, ปรากฎการณ์การแยก แรงหน่วง และแรงยก
Fluid Mechanics I
Prerequisite : 2103241
Introduction and fundamental concepts: fluid as a continuum, velocity field, nature of forces in fluid; fluid statics: fluid in rigid-body motion; Reynolds’ transport theorem; governing equations for fluid motion in integral form: conservation of mass, linear momentum, angular momentum, and energy; introduction to kinematics of fluid motion: Eulerian and Lagrangian description of fluid motion, substantial derivative, translation, rotation, vorticity and circulation, deformation; introduction to governing equations for fluid motion in differential form: conservation of mass, stress in fluid motion, resultant force due to stress, the Navier-Stokes equation; introduction to inviscid flow: Euler’s equation, Bernoulli’s equation; dimensional analysis and similarity; introduction to internal viscous flow: fully-developed laminar flow, flow in pipes and ducts, flow measurements; introduction to external viscous flow: boundary layer flow, flow about immersed bodies.
2104203 การบริหารทางวิศวกรรม 3(3-0-6)
ศึกษาหลักการของการบริหารแบบใหม่ เรียนรู้ถึงการเพิ่มผลผลิต มนุษย์สมพันธ์ ความปลอดภัยเกี่ยวกับการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม ปัญหามลภาวะ กฎหมายพาณิชย์พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม การเงิน การตลาด และการบริหารโครงการ
Engineering Management
Study of modern management principle; Learn the methods of increasing productivity, human relation; industrial safety, commercial laws, basis of engineering economy, finance, marketing, project management.
2111200 เนื้อหาสำคัญของวิศวกรรมนิวเคลียร์ 3(3-0-6)
ฟิสิกส์ของอะตอมและฟิสิกส์นิวเคลียร์ อันตรกิริยาของรังสีกับสสารการคำนวณเกี่ยวกับนิวตรอน เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบต่างๆ และรุ่นของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์และไอโซโทปรังสีในด้านต่างๆ เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย โครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทยประเด็นอื่นๆ ที่น่าสนใจทางด้านวิศวกรรมนิวเคลียร์
Essence of Nuclear Engineering
Atomic physics and nuclear physics; interaction between radiation and matters; neutron calculations; types of nuclear reactors; generation of nuclear reactors; applications of nuclear technology and radioisotopes; research reactor; Thailand nuclear power program; other topics of interest in nuclear engineering.
2111202 หลักการพื้นฐานของการตรวจและวัดรังสีนิวเคลียร์ 3(3-0-6)
ต้นกำเนิดรังสีนิวเคลียร์ คุณสมบัติของรังสีนิวเคลียร์อันตรกิริยาของรังสีกับสสาร สถิติการนับรังสี ลักษณะเฉพาะของหัววัดรังสีนิวเคลียร์ชนิดต่าง ๆ การวัดเชิงสัมพัทธ์ และเชิงสัมบูรณ์
Basic Principle of Nuclear Radiation Detection and Measurement
Radiation sources; nuclear radiation properties; interaction of radiation with matter, statistics of radiation counting; characteristics of various nuclear radiation detectors; relative and absolute measurements.
2111203 ปฏิบัติการตรวจและวัดรังสีนิวเคลียร์ 1(0-3-0)
ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับคุณสมบัติรังสีนิเคลียร์ อันตรกิริยาของรังสีกับสสาร การหาลักษณะเฉพาะของหัววัดรังสีนิวเคลียร์ชนิดต่าง ๆ ความคลาดเคลื่อนทางสถิตติของการนับรังสี การวัดเชิงสัมพัทธ์ และเชิงสัมบูรณ์ สเปกโทรสโกปีของรังสีนิวเคลียร์
Nuclear Radiation Detection and Measurement Laboratory
Laboratory works on nuclear radiation properties; interaction of radiation with matter; characterization of various nuclear radiation detectors; statistical errors of radiation counting; relative and absolute measurements; nuclear radiation spectroscopy.
2111204 ฟิสิกส์สุขภาพและการป้องกันรังสี 3(3-0-6)
ความรู้พื้นฐานด้านรังสี การทำอันตรกิริยากับเนื้อเยื่อ ผลทางชีววิทยาของรังสี การตรวจวัดและวัดปริมาณรังสีที่ได้รับ ระดับรังสีสูงสุดที่ยอมให้รับได้และระเบียบข้อบังคับ การป้องกันอันตรายจากรังสีภายนอกร่างกาย อันตรายจากรังสีเมื่อสารกัมมันตรังสีเข้าสู่ร่างกาย การเปรอะเปื้อนทางรังสีและการขจัด การวัดปริมาณรังสี การคำนวณปริมาณรังสีที่ได้รับจากภายในและภายนอกร่างกาย การคำนวณวัสดุกัมมันตรังสีแกมมาและรังสีเอกซ์ การใช้งานในสถานพยาบาล
Health Physics and Radiation Protection
Basic concepts of radiation; interactions with tissue; biological effects of radiation; radiation detection and dosimetry; dose limits& regulatory issues; protection from external radiation; internal radiation hazard; surface contamination and decontamination; calculation of internal and external body radiation exposure dose; calculation of gamma and x-ray shielding; clinical applications.
2111205 ความรู้เบื้องต้นทางวัสดุนิวเคลียร์ 3(3-0-6)
วัฎจักรเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ แหล่งแร่ยูเรเนียมในประเทศการสกัดยูเรเนียมจากน้ำทะเล วัสดุที่ใช้ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ โครงสร้างผลึกของโลหะแบบต่างๆ การเกิดจุดบกพร่อง (Point defect) ในโลหะ การแพร่ (Diffusion) ในของแข็ง การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัสดุอย่างถาวรและไม่ถาวร ทฤษฎีการคลาดที่ (Dislocation theory) การคืบ (Creep) เกรนและการขยายตัวของเกรน การเกิดผลิตผลฟิชชันสถานะก๊าซ (Fission gas) และกระบวนการปล่อย ผลของรังสีต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและสมบัติของวัสดุ
Introduction to Nuclear Materials
Nuclear fuel cycle; uranium resources in Thailand; uranium extraction from seawater; materials used in nuclear power plants; crystal structures of metals; point defect in metals; diffusion in solids; non-permanent and permanent deformation; dislocation theory; creep; grain and grain growth; generation of fission gas and release; effect of radiation on structure and properties of materials.
2111206 เทคโนโลยีโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ 3(3-0-6)
ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ประเภทน้ำอัดแรงดันสูง เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ประเภทน้ำเดือดเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์รุ่นทันสมัยแบบอื่นๆ เทอร์โมไดนามิคส์ของโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์, วัฎจักรแรงคิน, การออกแบบทางความร้อนของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์, การผลิตความร้อนในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์, การแลกเปลี่ยนความร้อนในสภาวะการไหลแบบสถานะหนึ่งเฟสและสองเฟสในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
Nuclear Power Plant Technology
Introduction to nuclear power plant technologies, pressurized water reactor, boiling water reactor, otheradvanced reactor types, Thermodynamics of nuclear power plants, rankine cycle, thermal design of nuclear reactors, reactor heat generation, single phase heat transfer, two phase heat transferin nuclear reactor.
2111208 การวิเคราะห์เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 3(3-0-6)
การผลิตและคุณสมบัติของนิวตรอน กระบวนการเกิดปฏิกิริยาฟิสชัน ทฤษฎีการฟุ้งกระจายของนิวตรอน ทฤษฎีการลดพลังงานของนิวตรอน ทฤษฎีเฟอร์มิของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบเทอร์มาล วิธีการฟุ้งกระจายของนิวตรอนในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบกลุ่มเดียวและหลายกลุ่ม หลักพื้นฐานทางจลนศาสตร์ของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
Nuclear Reactor Analyis
Production and characteristics of neutrons; the fission process; neutron diffusion theory; slowing-down theory; Fermi theory of the bare thermal reactor; one- and multi-group diffusion methods; basic principles of nuclear reactor kinetics.
2111301 แง่มุมด้านสิ่งแวดล้อมของวิศวกรรมนิวเคลียร์ 3(3-0-6)
ผลกระทบของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ต่อสิ่งแวดล้อม ผลกระทบจากวัฎจักรเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ สารกัมมันตรังสีที่ปลดปล่อยจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ การแพร่กระจายในบรรยากาศ การแพร่กระจายในน้ำ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จำลองการแพร่กระจาย ชนิดของกากกัมมันตรังสี การขนส่งกากกัมมันตรังสี การจัดการกากกัมมันตรังสีการขนส่งเชื้อเพลิงใช้แล้ว การจัดการเชื้อเพลิงใช้แล้ว
Environmental Aspects of Nuclear Engineering
Environmental Aspects of Nuclear Engineering al impact of nuclear power plants; Impact of nuclear fuel cycle; radionuclides released from nuclear power plants; atmospheric diffusion; marine diffusion; dispersion simulation using computer codes; types of radioactive waste; radioactive waste transport; radioactive waste management; spent fuel transport; spent fuel management.
2111303 อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
หลักการทำงานของระบบควบคุมทางอุตสาหกรรม อุปกรณ์ตรวจวัดสัญญาณ ได้แก่ อุณหภูมิ ความดัน ความชื้นและความเครียด/เค้น เป็นต้น การปรับแต่งสัญญาณทางไฟฟ้า เครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม การควบคุมเชิงอนาล็อกและดิจิตอล การรับส่งข้อมูลสัญญาณกับคอมพิวเตอร์
Industrial Control Electronics
Principle of industrial control systems; transducer devices e.g. temperature, pressure, humidity, strain/stress; signal conditioning; industrial equipment; analog and digital control system; data transmission/receiving with computer.
2111304 หลักการทำงานของเครื่องมือวัดนิวเคลียร์ 3(3-0-6)
คุณสมบัติของรังสี อันตรกิริยาของรังสีกับสสาร มาตรฐานระบบวัดชนิดNIM และ CAMAC หลักการทำงานของเครื่องมือวัดนิวเคลียร์ได้แก่ แหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ แหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูง วงจรขยายส่วนหน้า วงจรขยายหลัก เรตมิเตอร์ อุปกรณ์นับรังสีและจับเวลา อุปกรณ์วิเคราะห์สัญญาณแบบช่องเดี่ยว อุปกรณ์วิเคราะห์สัญญาณแบบหลายช่อง การจัดระบบวัดรังสี
Principle of Nuclear Instrument
Properties of radiation; interaction of radiation with matter; radiation detectors; standard NIM and CAMAC instrumentation system; principle of nuclear instruments e.g. low voltage power supply, high voltage power supply, pre-amplifier, main-amplifier, rate meter, single channel analyzer, counter and timer, multi-channel analyzer radiation detection system setting.
2111305 ปฏิบัติการเครื่องมือวัดนิวเคลียร์ 1(0-3-0)
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์การทำงานของเครื่องมือวัดนิวเคลียร์ ได้แก่ แหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ แหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูง วงจรขยายส่วนหน้า วงจรขยายหลัก เรตมิเตอร์ อุปกรณ์วิเคราะห์สัญญาณแบบช่องเดี่ยว อุปกรณ์นับรังสีและจับเวลา การจัดระบบวัดรังสี
Nuclear Instrument Laboratory
Operation of nuclear instrumentation laboratory e.g. low voltage power supply, high voltage power supply, pre-amplifier, main-amplifier, rate meter, single channel analyzer, counter and timer, radiation detection system setting.
2111306 การใช้รังสีและวัสดุกัมมันตรังสีในเชิงอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
หลักการพื้นฐานของเทคนิคนิวเคลียร์ที่นำมาประยุกต์ใช้ในเชิงอุตสาหกรรม ต้นกำเนิดรังสีและเครื่องมือที่นำมาประยุกต์ใช้ในเชิงอุตสาหกรรม การถ่ายภาพด้วยรังสีและคอมพิวเต็ดโทโมกราฟีในงานอุตสาหกรรม เทคนิคนิวเคลียร์ที่ใช้สำหรับเกจวัดทางอุตสาหกรรม เทคนิควิเคราะห์ทางนิวเคลียร์สำหรับการวิเคราะห์ธาตุแบบออนไลน์ในอุตสาหกรรม การใช้สารติดตามชนิดไอโซโทปรังสีในกระบวนการทางอุตสาหกรรม หลักการพื้นฐานของกระบวนการทางรังสีสำหรับการประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรม
Industrial Uses of Radiation and Radioactive Material
Basic principle of nuclear techniques used for industrial application; radiation sources and equipment used for industrial application; industrial radiography and computed tomography; nuclear techniques used for industrial gauging; nuclear analytical techniques for on-line elemental analysis in industry; radioisotope tracers used in industrial processes; basic principle of radiation processing for industrial application.
2111307 ปฏิบัติการใช้รังสีและวัสดุกัมมันตรังสีในเชิงอุตสาหกรรม 1(0-3-0)
ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับเทคนิคนิวเคลียร์ที่นำมาประยุกต์ใช้ในเชิงอุตสาหกรรม การถ่ายภาพด้วยรังสีและคอมพิวเต็ดโทโมกราฟีในงานอุตสาหกรรม เทคนิคนิวเคลียร์ที่ใช้สำหรับเกจวัดทางอุตสาหกรรม เทคนิควิเคราะห์ทางนิวเคลียร์สำหรับการวิเคราะห์ธาตุแบบออนไลน์ในอุตสาหกรรม การใช้สารติดตามชนิดไอโซโทปรังสีในกระบวนการทางอุตสาหกรรม
Industrial Uses of Radiation and Radioactive Material Laboratory
Laboratory works on nuclear techniques used for industrial application; industrial radiography and computed tomography; nuclear techniques used for industrial gauging; nuclear analytical techniques for on-line elemental analysis in industry; radioisotope tracers used in industrial processes.
2111308 วงจรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเครื่องมือวัดนิวเคลียร์ 3(3-0-6)
เรียนรู้หลักการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งชนิดพาสซีฟและแอคตีฟเพื่อให้เข้าใจถึงพฤติกรรมการทำงานและลักษณะสมบัติ รูปแบบสัญญาณไฟฟ้า การคำนวณและออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ใช้งานได้แก่ วงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้า วงจรป้อนกลับ วงจรขยายสัญญาณ วงจรกำเนิดความถี่ วงจรกรองสัญญาณ วงจรลอจิก การประยุกต์ใช้อุปกรณ์วัดรังสีและในงานด้านอื่นๆ รวมทั้งการจำลองการทำงานของวงจรบนคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
Electronic Circuits for Nuclear Instruments
Study the principles, behavior and characteristic of the passive/active electronic devices; electrical signal and waveform; designing and calculation of electronic circuits, including the power supply circuit, feedback, amplifier, Oscillator, Filters, logic. application of radiation measurement devices and in other areas; electronic circuits simulation on computer.
2111309 ปฏิบัติการเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 1(0-3-0)
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2111208
การเข้าถึงสภาวะวิกฤตการสอบเทียบโดยใช้แท่งควบคุมการวัดค่าฟลักซ์นิวตรอนช้าการวัดค่าฟลักซ์นิวตรอนเร็ว การหาเส้นโค้งของค่าฟลักซ์ตามแนวแกนเชื้อเพลิง การสอบเทียบค่าพลังงานความร้อนที่ผลิตได้
Nuclear Reactor Laboratory
Prerequisite : 2111208
Approaching of critically, control rod calibration, measurement of thermal neutron flux, measurement of fast neutron flux, profiling of axial flux, calibration of thermal power.
2111310 ความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 3(3-0-6)
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2111206
หน้าที่และหลักการทำงานของระบบความปลอดภัยในเทคโนโลยีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่มีการใช้งานอยู่ในปัจจุบันและแบบสมัยใหม่ อุบัติเหตุพื้นฐานที่ได้ทำการออกแบบไว้ อุบัติเหตุแบบร้ายแรง รายงานวิเคราะห์ด้านความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ์ การวิเคราะห์ความปลอดภัยโดยใช้หลักการทางสถิติ เทคโนโลยีที่ใช้ในการวิเคราะห์อุบัติเหตุ การจำลองอุบัติเหตุด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์บทบาทของวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย ประเด็นด้านกฎระเบียบด้านความปลอดภัย อุบัติเหตุด้านนิวเคลียร์ครั้งสำคัญ
Nuclear Reactor Safety
Prerequisite : 2111206
Safety systems and functions of current and advanced reactor technologies, design basis accidents, severe accidents, safety analysis report, probabilistic safety analysis, technology of accident analysis, computer simulation of accidents, role of safety culture, current regulatory issues, significant nuclear accidents.
2111311 เครื่องกำเนิดรังสี 1 3(3-0-6)
ต้นกำเนิดอนุภาค การเคลื่อนที่ของอนุภาคมีประจุภายใต้สนามคงที่การเคลื่อนที่ตามขวางเชิงเส้น การเร่งและการเคลื่อนที่ตามยาว การกระจายตัวของลำการชี้นำและโฟกัส เครื่องเร่งอนุภาค เลเซอร์ ไซโคลตรอน ซินโครตรอน อุปกรณ์เสริมอื่นๆ
Radiation Machines I
Particle Sources; Charge Particle Motion in Static Fields; Linear Transverse Motion; Acceleration and Longitudinal Motion; Beam Distribution; Guiding and Focusing; Accelerator; Laser; Cyclotron; Synchrotron; Other Auxiliary Components.
2111312 ความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัย และการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 3(3-0-6)
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2111201
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ การพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ วัตถุประสงค์ ความสัมพันธ์ระหว่างความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัย และการพิทักษ์ความปลอดภัย นโยบายของประเทศและระหว่างประเทศ กฎหมายและกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ระบอบที่เกี่ยวข้อง องค์ประกอบสำคัญ กรณีศึกษา
Nuclear Safety, Security, and Safeguards
Prerequisite : 2111201
Nuclear Safety; Nuclear Security; Nuclear Safeguards; Objectives; Interrelationship between Safety, Security, and Safeguards; National and International Policies; Related Law & Regulations; Related Regimes; Important Elements; Case Studies.
2111401 สัมมนาทางวิศวกรรมนิวเคลียร์พื้นฐาน 1(1-0-3)
เงื่อนไขรายวิชา : นิสิตชั้นปีที่ 3 หรือรายวิชาที่คณะอนุญาตให้เรียน
อาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านนำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์เพื่อให้นิสิตเลือกเป็นหัวข้อโครงงานด้านวิศวกรรมนิวเคลียร์ พร้อมทั้งนิสิตเลือกหัวข้อโครงงานด้านวิศวกรรมนิวเคลียร์เบื้องต้น ส่งรายงานนำเสนอแบบปากเปล่าและอภิปรายในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อโครงงานด้านวิศวกรรมนิวเคลียร์
Seminar in Basic Nuclear Engineering
Prerequisite : 3rd year student or permission from the faculty
Instructors provide research topics in nuclear technology to students; each student requires selecting a tentative project with a written report and making an oral presentation and discussion of relevance items of selected topic.
2111402 โครงงานด้านวิศวกรรมนิวเคลียร์ 1 1(0-3-1)
เงื่อนไขรายวิชา : นิสิตชั้นปีที่ 4 หรือรายวิชาที่คณะอนุญาตให้เรียน
ดำเนินโครงการทางวิศวกรรมนิวเคลียร์เบื้องต้นในลักษณะการทำงานแบบกลุ่ม ซึ่งโครงการนั้นจะต้องมีกระบวนการที่สอดคล้องกับกระบวนการออกแบบที่ระบุให้ พร้อมทั้งมีการบันทึกในรูปแบบเอกสารรายงานและการนำเสนอโครงการในลักษณะที่เป็นมืออาชีพ
Project in Nuclear Engineering I
Prerequisite : 4th year student or permission from the faculty
Perform a preliminary nuclear engineering project in a team manner such that the processes comply with prescribed design processes including report documenting and presenting the project in a professional way.
2111403 โครงงานด้านวิศวกรรมนิวเคลียร์ 2 1(0-3-1)
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2111402
ดำเนินโครงการทางวิศวกรรมนิวเคลียร์ในลักษณะการทำงานแบบกลุ่มได้จนเป็นผลสำเร็จ ซึ่งโครงการนั้นจะต้องมีกระบวนการที่สอดคล้องกับกระบวนการออกแบบที่ระบุให้ พร้อมทั้งมีการบันทึกในรูปแบบเอกสารรายงานและการนำเสนอโครงการในลักษณะที่เป็นมืออาชีพ
Project in Nuclear Engineering II
Prerequisite : 2111402
Perform and complete a nuclear engineering project in a team manner such that the processes comply with prescribed design processes including report documenting and presenting the project in a professional way.
2111404 การเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานและการเชื่อมโยงสัญญาณของไมโครคอนโทรลเลอร์ 3(3-0-6)
สถาปัตยกรรมและหลักการทำงานของไมโครโปรเซสเซอร์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ และอุปกรณ์ประกอบ การเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงาน วิธีการและเทคนิคการเชื่อมโยงสัญญาณกับเครื่องมือและอุปกรณ์ภายนอก
Microcontroller Programming and Interfacing
Architecture and principle of microprocessor, microcontrollers, and peripheral devices; programming for control applications; interfacing methods and techniques with real world.
2111405 เทคโนโลยีสุญญากาศสำหรับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6)
คุณสมบัติของก๊าซ แนวคิดเชิงฟิสิกส์ของระบบสุญญากาศ เก็จวัดความดันสุญญากาศ ปั๊มสุญญากาศ วาล์วควบคุม การออกแบบระบบสุญญากาศ เทคนิคการทำความสะอาดระบบ การประยุกต์เทคนิคสุญญากาศกับเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ การตรวจสอบรอยรั่วและการซ่อมบำรุง
Vacuum Technology for Scientific Instrument
Gas properties; relevant physical concept of vacuum system; vacuum gauge; vacuum pump; control valve; vacuum system design; cleaning techniques; applications of vacuum technology for scientific instruments and devices; leak detection techniques and maintenance.
2111406 หลักการทำงานของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6)
ทฤษฎีและหลักการทำงานของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชนิดต่างๆ ได้แก่ สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ เอ็กซ์เรย์สเปกโตรสโกปีและการถ่ายภาพด้วยเอ็กซเรย์ อิเล็กตรอนไมโครสโคป เป็นต้น วิธีการบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์
Principle of Scientific Instrument
Theory and principle of scientific instrument e.g. spectrophotometer, x-ray spectroscopy and radiography, electron microscopy; maintenance method for scientific instrument.
2111407 การซ่อมบำรุงเครื่องมือวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6)
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2111308
การใช้เครื่องมือสำหรับตรวจวัดหาความบกพร่องของอุปกรณ์และสัญญาณทางอิเล็กทรอนิกส์ศึกษาโครงสร้าง การทำงานและส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่จะทำการซ่อมบำรุง วินิจฉัยอาการผิดปกติของเครื่องมือฯ วิเคราะห์การทำงานของวงจรที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนอุปกรณ์และชิ้นส่วนอย่างถูกวิธี ทดสอบความถูกต้องของการทำงานหลังการซ่อมบำรุง
Basic scientific instrument maintenance
Prerequisite : 2111308
Using fault finding tools for investigation fault of device and electronic signal; scientific instrument structure and components study; fault diagnosis of Scientific Instruments; circuit analysis; replacement parts and accessories correctly; test the validity of the operation after maintenance.
2111408 การปรับเทียบและการวัดปริมาณรังสีชนิดก่อไอออน 3(3-0-6)
คำศัพท์และหน่วยทางรังสี หลักการพื้นฐานทางการวัดปริมาณรังสีสำหรับรังสีชนิดก่อไอออนชนิดต่าง ๆ การวัดปริมาณรังสีระดับต่ำและสูง เครื่องมือวัดปริมาณรังสีชนิดต่าง ๆ ระบบการปรับเทียบทางรังสี เทคนิคการปรับเทียบทางรังสี
Ionizing Radiation Calibration and Dosimetry
Radiation terminology and units; basic principle of radiation dosimetry for various kinds of ionizing radiation; low and high level radiation dosimetry; various types of radiation dosimeter; radiation calibration systems; radiation calibration techniques.
2111410 ฟิสิกส์และการประยุกต์ใช้พลาสมา 3(3-0-6)
คุณลักษณะโดยทั่วไปของพลาสมาการเคลื่อนที่ของอนุภาคมีประจุภายใต้สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก สมการของแมกซ์เวล พลาสมาเชิงของเหลว การสั่นของพลาสมา คลื่นชนิดต่างๆ ในพลาสมา การแพร่ในพลาสมา วิธีการผลิตพลาสมา การวัดค่าต่างๆ ในพลาสมา อันตรกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันและเทคโนโลยีในปัจจุบันการประยุกต์ใช้พลาสมาในอุตสาหกรรม
Plasma Physics and Applications
Basic characteristics of plasma; motions of charge particles under electric and magnetic fields; Maxwell’s equations; plasma as fluid; plasma oscillation; different types of waves in plasma; diffusion process in plasma; methods of plasma generation; plasma measurements; nuclear fusion and current technology; plasma applications in industry.
2111411 เทคนิคนิวเคลียร์เพื่อการวิเคราะห์วัสดุ 3(3-0-6)
หลักการทางทฤษฎี วิธีการ อุปกรณ์และลักษณะเฉพาะของเทคนิควิเคราะห์ทางนิวเคลียร์ เช่น เทคนิคการกระตุ้นด้วยนิวตรอนช้าและนิวตรอนเร็ว เทคนิคการวัดรังสีพรอมต์แกมมา การวัดรังสีแกมมาจากที่เกิดจากการชนแบบไม่ยืดหยุ่นของนิวตรอน เทคนิคการวิเคราะห์รังสีเอกซ์และรังสีแกมมาที่เกิดจากปฏิกิริยาของอนุภาคที่มีประจุ เทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์ การวิเคราะห์ระดับไมโครด้วยอิเล็กตรอนและเอกซ์เรย์ การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ เทคนิคแทรก-เอชท์
Nuclear Techniques for Material Analysis
Theoretical principle; methodology; instrumentation and characteristics of nuclear analytical techniques e.g. thermal and fast neutron activation techniques, prompt gamma radiation measurement techniques, measurement of gamma radiation from inelastic neutron collision, charged particles induced x-ray and gamma-ray analytical techniques, x-ray fluorescence techniques, electron and X-ray microanalysis, x-ray diffraction, track-etch techniques.
2111412 เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในการแพทย์ 3(3-0-6)
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2111201
สารเภสัชรังสีเพื่อการแสดงภาพทางการแพทย์ การศึกษาลักษณะการทำงานเพื่อการรักษาโรคร้ายต่างๆ เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด ระบบย่อยอาหาร ปอด โครงกระดูก ระบบเลือด และระบบประสาท เป็นต้น การสร้างภาพแบบ PET การรักษาด้วยกัมมันตรังสี ด้วยเทคนิคแหล่งกำเนิดรังสีภายนอกเช่น Linac และ Cobalt unit และภายในร่างกายการตรวจวัดระบบภูมิคุ้มกันด้วยกัมมันตรังสีการสร้างภาพทางการแพทย์ด้วยรังสีแบบเทคนิคต่างๆ คือ CT, MRI หรือ MRT, PET, SPECT, แมมโมกราฟฟีเพื่อการตรวจมะเร็งเต้านม การถ่ายภาพทางทันตกรรม การรักษาด้วยอนุภาคนิวตรอน การรักษาด้วยอิออนมวลหนัก
Nuclear Technology in Medicine
Prerequisite : 2111201
Radiopharmaceuticals as radioactive tracers in medical imaging, functional studies, andtherapy for many diseases e.g. cardiovascular disease, digestive system, lung, skeleton, blood and nervous system etc., Positron emission tomography (PET), Radiotherapy; teletherapy and brachytherapy, Radioimmunoassay for measuring concentrations of antigens, Medical Radiography; computed tomography (CT); Magnetic resonance imaging (MRI)or magnetic resonance tomography (MRT),PET, Single-photon emission computed tomography (SPECT), mammography; dental radiology, Neutron therapy, Heavy-ion therapy.
2111416 เทคนิคนิวเคลียร์สำหรับการวัดและตรวจสอบในกระบวนการอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2111304
การวัดโดยใช้รังสีสำหรับการวัดความหนา ระดับ ความชื้น และความหนาแน่น การวัดการกัดกร่อนและการอุดตัน การสแกนหอกลั่นและถังบรรจุ การถ่ายภาพด้วยรังสีและการสร้างภาพโทโมกราฟีในงานอุตสาหกรรม เทคนิคการวิเคราะห์ธาตุ เทคนิคสารรังสีติดตาม
Nuclear Techniques for Measurement and Inspection in Industrial Process
Prerequisite : 2111304
Radiation gauging for measurement of thickness, level, moisture and density; detection of corrosion and blockage; distillation column and packed column scan; industrial radiography and tomography; elemental analysis techniques; radiotracer techniques.
2111417 เทคนิคนิวเคลียร์สำหรับการวิเคราะห์ธาตุ 3(3-0-6)
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2111304
หลักการของเทคนิคการวิเคราะห์เชิงนิวเคลียร์ ข้อดีและขีดจำกัด เทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์ เทคนิคการวิเคราะห์โดยการกระตุ้นด้วยนิวตรอนเทคนิคการวิเคราะห์โดยการวัดรังสีแกมมาที่ออกมาทันทีจากการกระตุ้นด้วยนิวตรอน เทคนิคการวิเคราะห์โดยวิธีการกระตุ้นด้วยอนุภาคที่มีประจุ
Nuclear Techniques for elemental Analysis
Prerequisite : 2111304
Principles of nuclear analytical techniques; advantages and limitations; x-ray fluorescence analysis technique; nuclear activation analysis techniques; prompt gamma-ray neutron activation analysis techniques; charged particle activation analysis techniques.
2111421 เทอร์มอลไอโดรลิก 3(3-0-6)
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2111206
การไหลแบบสองสถานะ สมการการอนุรักษ์ รูปแบบการไหล อัตราส่วนช่องว่าง การทำนายแรงดันที่ตกลง การแยกตัวของไอน้ำ ความไม่เสถียรในการไหลการไหลในสภาวะวิกฤต การเกิดขึ้นของฟอง การเดือดในอ่างน้ำ การเดือดแบบมีการไหลในสภาวะเย็นยิ่งและอิ่มตัว การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันแบบช่องการไหลเดี่ยว การวิเคราะห์วงจรการไหล, การควบแน่น
Thermal Hydraulics
Prerequisite : 2111206
Two-phase flow, conservation equations, flow patterns, void fraction modeling, pressure drop modeling, steam separation, flow instabilities, critical flow, bubble nucleation, pool boiling, subcooled and saturated flow boiling, boiling crises, transient analysis (single channel), loop analysis, condensation.
2111422 การจำลองโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ 3(3-0-6)
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2111206
การทำงานของโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์แบบต่างๆระบบการควบคุมค่าความไวของปฏิกิริยา ระบบความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง การตอบสนองของโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ต่อเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันหรืออุบัติเหตุ โดยใช้โปรแกรมการจำลองการทำงานของโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์แบบต่างๆ
Nuclear Power Plant Simulation
Prerequisite : 2111206
Operational characteristics of nuclear power plants with the simulation computer programs, reactivity control systems, safety systems, and response to transients and accident situations.
2111423 กระบวนการถ่ายเทความร้อนในโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ 3(3-0-6)
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2111206
กระบวนการผลิตความร้อนจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ระบบหล่อเย็นสำหรับแกนปฏิกรณ์นิวเคลียร์ กระบวนการผลิตและควบแน่นไอน้ำ ของไหลสองสถานะ กระบวนการเปลี่ยนแปลงพลังงานความร้อนเป็นพลังงานกล วัฏจักรความร้อน การปรับปรุงประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อน อุบัติเหตุเกี่ยวกับระบบความร้อนในโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ระบบหล่อเย็นฉุกเฉิน
Heat Transfer Process in Nuclear Power Plant
Prerequisite : 2111206
Heat production from a nuclear reactor, nuclear reactor cooling system, boiling and condensation, two-phase fluid, thermal energy-mechanical energy conversion, thermal cycle, efficiency improvement for heat transfer process, accident involving thermal system in a nuclear power plant and the emergency cooling system.
2111424 การขนส่งรังสี 3(3-0-6)
นิยามและสมมติฐานเกี่ยวกับรังสี อันตรกิริยากับรังสี ทฤษฎีการขนส่งรังสี การประมาณแบบ Pnการประมาณแบบ Sn การคำนวณเชิงตัวเลขสำหรับการขนส่งรังสีเทคนิกมอนเตคาร์โล
Radiation Transport
Definitions and Assumptions regarding the radiation, interaction with the radiation, radiation transport theory, Pn approximation, Sn approximation, numerical calculation for radiation transport, monte-carlo technique.
2111425 วิศวกรรมเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์พื้นฐาน 3(3-0-6)
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ในการออกแบบและใช้งานแกนปฏิกรณ์ การคำนวณค่า Importance สำหรับเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู ความปลอดภัยโดยหลักการการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์และระบบความร้อน การบริหารการใช้งานเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เศรษฐศาสตร์ของการใช้งานเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
Basic Nuclear Reactor Engineering
Applying the nuclear reactor theory for the design and the operation of the nuclear theory, evaluation of the nuclear reactor’s importance, safety by design for the nuclear reactor and the thermal system, the management on the operation of a nuclear reactor and the economics of the nuclear reactor’s operation.
2111431 อาวุธนิวเคลียร์และอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ 3(3-0-6)
ประวัติการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ หลักการทำงานของอาวุธนิวเคลียร์ วัสดุที่ใช้สร้างอาวุธนิวเคลียร์ ผลกระทบจากอาวุธนิวเคลียร์ ประเด็นด้านอาวุธนิวเคลียร์ในปัจจุบัน อุบัติเหตุ Three Mile Island, Chernobyl และ Fukushima ผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม บทบาทหน้าที่ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency) ความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์จากระเบิดนิวเคลียร์ในทางสันติ
Nuclear Weapons and Nuclear Accidents
History of nuclear weapon development; how nuclear weapons work; materials for construction of nuclear weapons; impact of nuclear weapons; current topics on nuclear weapons; Three Mile Island accident, Chernobyl accident and Fukushima accident; impacts on human and the environment; roles of International Atomic Energy Agency; potential of utilizing nuclear explosion for peaceful purposes.
2111432 การกัดกร่อนในระบบพลังงานนิวเคลียร์ 3(3-0-6)
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2111205
วัสดุโลหะโครงสร้างในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ สมบัติและการผลิตเซอร์คาลอย การกัดกร่อนขององค์ประกอบเครื่องปฏิกรณ์ในน้ำ ความแข็งแรงเชิงโครงสร้างขององค์ประกอบเครื่องปฏิกรณ์ภายใต้แรงกระทำ การอาบรังสีนิวตรอนและสภาพแวดล้อมทางเคมี
Corrosion in Nuclear Power Systems
Prerequisite : 2111205
Structural metals in nuclear power plants; properties and fabrication of Zircaloy; aqueous corrosion of reactor components; structural integrity of reactor components under combined mechanical loading, neutron irradiation, and chemical environment.
2111434 กระบวนการทางรังสีและการประยุกต์ใช้งาน 3(3-0-6)
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2111201
แหล่งกำเนิดรังสี ผลของรังสีทางเคมีและฟิสิกส์ ผลของรังสีต่อน้ำ แก๊ส สารโมโนเมอร์ และโพลิเมอร์ การดัดแปรวัสดุโพลิเมอร์ด้วยรังสี การใช้รังสีเพื่อการฆ่าเชื้อ การฉายรังสีเพื่อพัฒนาโครงสร้างวัสดุ การตัดโมเลกุลของวัสดุด้วยรังสีการฉายรังสีอาหาร การฉายรังสีในงานอุตสาหกรรมเกษตร
Radiation processing and its applications
Prerequisite : 2111201
Radiation sources; chemical and physical effects of radiation; radiation effects to water, gases, monomers and polymers; polymer modification by radiation; radiation sterilization; development of material structures by radiation; radiation degradation of materials; food irradiation; radiation application in Agro-industry.
2111435 การพัฒนาวัสดุตรวจวัดรังสี 3(3-0-6)
ทบทวนหลักการการตรวจวัดรังสีเอกซ์ รังสีแกมมา รังสีเบต้า รังสีแอลฟา คุณสมบัติและคุณลักษณะของวัสดุที่เหมาะสมสำหรับอุปกรณ์หรือหัววัดเพื่อการตรวจวัดรังสีแต่ละประเภท วิธีการสังเคราะห์หรือการผลิตวัสดุตั้งต้นเพื่อการตรวจวัดรังสีแต่ละประเภท เช่น วิธีการสังเคราะห์ผลึกด้วยกระบวนการเคมี วิธีการปลูกผลึกชนิดก้อนหรือแท่ง เช่น เทคนิคบริดแมนซ์-สต๊อกบาร์เกอร์ เทคนิคโคซาลสกี และ วิธีการปลูกผลึกฟิล์มบางด้วยเทคนิคเอพิแท๊กซี ด้วยเทคนิคสปัตเตอร์ เป็นต้น
Radiation Detection Materials Development
Reviews of radiation measurement and detection, types of radiation detectors and their characterizations, development of radiation detection materials; crystal synthesis by chemical processes; the methods of bulk-crystal growths e.g. Bridgman-Stockbarger technique and Czochralski technique; thin-film growth by chemical and physical deposition e.g. epitaxial technique and sputter technique.
2111443 การขจัดกากนิวเคลียร์ 3(3-0-6)
กัมมันตภาพรังสี ผลของรังสีต่อสิ่งมีชีวิต ปริมาณรังสีที่ยอมรับได้โดยไม่เกิดอันตราย ประเภทของกากและการจัดการกัมมันตภาพรังสี เทคโนโลยีวิธีการจัดเก็บกากกัมมันตภาพรังสีแบบชั่วคราวและถาวร
Nuclear Waste Disposal
Radioactivity; radiation effects on living things;dose limit; various characteristics of radioactive wastemanagement; disposal technology of nuclear waste.
2111444 วิทยาศาสตร์สังคมสำหรับวิศวกรรมนิวเคลียร์ 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์ การบริหารงานโครงการ กฎหมายและพันธกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง จิตวิทยาการสื่อสารกับมวลชนการยอมรับจากประชาชน การศึกษาสำหรับวิศวกรรมนิวเคลียร์
Social Sciences for Nuclear Engineering
Economics, Project Management, Law and International obligations, Psychology, Communication with Public, Public Acceptance, education in Nuclear Engineering.