Graduate-Level Courses

2111602 วิศวกรรมนิวเคลียร์ 1 3(3-0-9)
ฟิสิกส์ของอะตอมและฟิสิกส์นิวเคลียร์ อันตรกิริยาของรังสีกับสสาร การประยุกต์ใช้พลังงานนิวเคลียร์และไอโซโทปรังสีในกิจการต่างๆ หลักการเบื้องต้นของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์และพลังงานนิวเคลียร์
Nuclear Engineering I
Atomic and nuclear physics; interaction of radiation with matter; application of nuclear energy and radioisotope in various fields; nuclear reactors and nuclear power.
2111604 ปฏิบัติการตรวจวัดรังสีนิวเคลียร์และอุปกรณ์วัดนิวเคลียร์ 1(0-3-0)
ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับวงจรหัววัดรังสีต่างๆ วงจรแต่งรูปสัญญาณพัลส์นิวเคลียร์ วงจรดิสคริมิเนเตอร์ การตรวจสอบและปรับเทียบอุปกรณ์นิวเคลียร์แบบ NIM อุปกรณ์ขยายสัญญาณพัลส์ อุปกรณ์วิเคราะห์แบบช่องเดี่ยว อุปกรณ์วิเคราะห์แบบหลายช่อง อุปกรณ์แปลงคาบเวลาเป็นขนาดความสูงสัญญาณ และอุปกรณ์นิวเคลียร์พิเศษบางชนิด ทดลองเกี่ยวกับพารามิเตอร์ต่างๆ ที่มีผลต่อความสามารถในการแจกแจงพลังงานของระบบวิเคราะห์สเปกตรัมรวมทั้งการขจัดผลจากการไพล์อัพของสัญญาณพัลส์
Nuclear Radiation Detection and Instrumentation Laboratory
A laboratory work on electronics circuit of radiation detectors, nuclear pulse shaper and discriminators; inspection and calibration NIM modules of pulse amplifier, single channel analyzer, multichannel analyzer, time to amplitude converter and some special nuclear instrument modules; experiment on parameters affect to energy resolution of spectroscopy system and pulse pile up rejection.
2111605 การตรวจและวัดรังสีนิวเคลียร์ 3(2-3-7)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฟิสิกส์รังสีนิวเคลียร์ อุปกรณ์วัดนิวเคลียร์ ความคลาดเคลื่อนทางสถิติของการวัดรังสี การสูญเสียพลังงานและการทะลุผ่านของรังสีเมื่อผ่านตัวกลาง คุณสมบัติของหัววัดรังสี ลักษณะเฉพาะและการใช้ประโยชน์จากหัววัดชนิดบรรจุก๊าซ หัววัดชนิดเรืองรังสีและหัววัดชนิดกึ่งตัวนำ การวัดเชิงสัมพัทธ์ และเชิงสัมบูรณ์ สเปกโตรสโคปีของการวัดโฟตอนและอนุภาคมีประจุ การตรวจวัดนิวตรอนและสเปกโตรสโคปีของนิวตรอน
Nuclear Radiation Detection and Measurements
Introduction to nuclear radiation physics; nuclear instrumentation; statistical errors of radiation counting; energy loss and penetration of radiation through matter; properties of radiation detectors; characteristics and utilization of gas-filled detectors, scintillation detectors and semiconductor detectors; relative and absolute measurements; photon and charged-particle spectroscopy; neutron detection and spectroscopy
2111606 การตรวจวัดรังสีนิวเคลียร์และอุปกรณ์วัดนิวเคลียร์ 3(2-3-7)
พื้นฐานการตรวจวัดรังสี หน่วยวัดรังสี หลักการของกระบวนการสัญญาณพัลส์นิวเคลียร์ อุปกรณ์วัดนิวเคลียร์ชนิดโมดูลมาตรฐาน NIM และ CAMAC คุณสมบัติของหัววัดรังสี คุณลักษณะและการใช้ประโยชน์ของหัววัดรังสีชนิดต่างๆ เช่น หัววัดชนิดบรรจุก๊าซ หัววัดชนิดเรืองรังสีและหัววัดชนิดสารกึ่งตัวนำ อุปกรณ์วัดนิวเคลียร์ การจัดระบบวัดนิวเคลียร์และการปรับปรุงคุณภาพระบบวัด การประยุกต์โมเดลสถิติในงานวัดรังสีนิวเคลียร์
Nuclear Radiation Detection and Instrumentation
Fundamental of nuclear radiation detection; radiological units; basic nuclear pulse processing; standard NIM and CAMAC; properties of radiation detectors; characteristics and utilization of various radiation detectors, gas filled, scintillation and semiconductor; nuclear instrumentation; nuclear measuring systems set up and improving of measuring system qualities; application of statistical model in nuclear radiation measurement.
2111607 การวัดรังสีในสภาวะแวดล้อม 3(3-0-9)
แหล่งกำเนิดรังสีตามธรรมชาติ และแหล่งกำเนิดนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่มนุษย์สร้างขึ้น อุปกรณ์สำหรับการตรวจวัดรังสี เทคนิคและขั้นตอนการตรวจวัดสำหรับตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม การเก็บตัวอย่างและการเตรียมตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ วิธีปฏิบัติทางสถิติของการวัดกัมมันตภาพรังสี การวัดรังสีในห้องปฏิบัติการและในภาคสนาม
Environmental Radiation Measurements
Natural sources of radiation and man-made sources of radionuclides; instrumentation for radiation detection and measurement; measurement techniques and procedures for environmental samples; sampling and sample preparation for analyses in laboratory; statistical treatment of radioactivity measurements; laboratory and field radiation measurements.
2111609 การวัดปริมาณรังสี 3(3-0-9)
หลักการเบื้องต้นของการวัดปริมาณรังสีชนิดต่าง ๆ ได้แก่ อนุภาคที่มีประจุรังสีแกมมาและนิวตรอน การวัดปริมาณรังสีระดับต่ำและปริมาณรังสีระดับสูง เครื่องวัดปริมาณรังสีแบบต่าง ๆ
Radiation Dosimetry
Basic principle of radiation dosimetry for various kinds of radiation: charged particle radiation, gamma radiation and neutron; low and high level radiation dosimetry; various types of radiation dosimeter
2111612 การป้องกันรังสี 3(3-0-9)
ความรู้พื้นฐานด้านรังสี ผลทางชีววิทยาของรังสี ระดับรังสีสูงสุดที่ยอมให้รับได้ การป้องกันอันตรายจากรังสีภายนอกร่างกาย อันตรายจากรังสีเมื่อสารกัมมันตรังสีเข้าสู่ร่างกาย การเปรอะเปื้อนทางรังสีและการขจัด การวัดปริมาณรังสี การคำนวณปริมาณรังสีที่ได้รับจากภายในและภายนอกร่างกาย การคำนวณวัสดุกัมมันตรังสีแกมมาและรังสีเอกซ์
Radiation Protection
Basic concepts of radiation; biological effects of radiation; dose limits; protection from external radiation; internal radiation hazard; surface contamination and decontamination; radiation dosimetry; calculation of internal and external body radiation exposure dose; calculation of gamma and x-ray shielding.
2111613 ความปลอดภัยทางรังสีและการกำบังรังสี 3(3-0-9)
แนวความคิดเบื้องต้นและคำจำกัดความเกี่ยวกับความปลอดภัยทางรังสี ผลของรังสีที่มี่ต่อมนุษย์ หลักในการป้องกันอันตรายจากรังสี ขีดจำกัดปริมาณรังสี กฏเกณฑ์เกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี การขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีวิธีการปฏิบัติขณะเกิดอุบัติเหตุและกรณีฉุกเฉิน การกำบังรังสีแกมมาและรังสีเอกซ์ การกำบังรังสีจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
Radiation Safety and shielding
Definition and basic concepts in radiation safety; biological effects of radiation; basic radiation protection, dose limits; regulation concerning radioactive materials; transportation of radioactive materials; accidents and emergency procedure; gamma radiation and x-ray shielding; radiation shielding from nuclear reactor.
2111616 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 3(3-0-9)
สารกัมมันตรังสีที่ปล่อยออกจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ การแพร่กระจายในบรรยากาศ การแพร่กระจายในสิ่งแวดล้อมทางน้ำ การคำนวณปริมาณรังสีที่ได้รับ วงจรอาหาร การเลือกสถานที่ตั้งของเครื่องปฏิกรณ์ การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ การจัดการในกรณีฉุกเฉิน
Environmental Impact of Nuclear Power Plant
Radionuclides released from nuclear power plant; dispersion in the atmosphere; dispersion in acquatic environment; radiation dose calculation; food chain; reactor siting; accident risk analysis; emergency management.
2111617 การประยุกต์ใช้ไอโซโทปเทคนิคในด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(3-0-9)
ทฤษฏีเกี่ยวกับด้านการวัด และประยุกต์ใช้ธาตุกัมมันตรังสีตามธรรมชาติในอนุกรมยูเรเนียมและทอเรียม เช่น 210Pb, 226Ra เป็นต้น ไอโซโทปที่เกิดจากรังสีเช่น 14C, 10Be, 7Be เป็นต้น และนิวไคลด์ที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น 137Cs, 239Pu เป็นต้น ในการแก้ปัญหา ทางด้านปฐพี วิทยาศาสตร์ทางทะเล และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการประยุกต์ใช้ในด้านความมั่งคงและพิทักษ์ทางนิวเคลียร์
Applications of Isotopic Techniques in the Environmental Sciences
Theory, measurement, and application of natural uranium and thorium decay-series (210Pb, 226Ra, etc.), cosmogenic isotopes (14C, 10Be, 7Be, etc.) and artificial nuclides (137Cs, 239Pu, etc.) to address problems in the earth, marine and environmental sciences as well as applications for nuclear security and safeguards.
2111621 เคมีรังสีและกระบวนการทางรังสี 3(3-0-9)
แหล่งกำเนิดรังสี ผลของรังสีทางเคมีและฟิสิกส์ ผลของรังสีต่อน้ำ แก๊ส สารโมโนเมอร์ และโพลิเมอร์ การดัดแปลงโพลิเมอร์ด้วยรังสี การใช้รังสีเพื่อการฆ่าเชื้อ การฉายรังสีอาหาร การตัดโมเลกุลของวัสดุด้วยรังสี
Radiation Chemistry and Processing
Radiation sources; chemical and physical effects of radiation; radiation effects to water, gases, monomers and polymers; polymer modification by radiation; radiation sterilization; food irradiation; radiation degradation of materials.
2111625 เคมีทางนิวเคลียร์เทคโนโลยี 3(3-0-9)
เรดิโอเคมี ผลผลิตฟิสชัน เคมีของยูเรเนียม ทอเรียม การสกัดยูเรเนียมและทอเรียมจากแร่ การแปรสภาพเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว และเคมีของวัสดุนิวเคลียร์
Chemistry in Nuclear Technology
Radiochemistry; fission products; chemistry of uranium, thorium; extraction of uranium and thorium from minerals; dissolution of spent fuels from nuclear reactor and chemistry of reactor materials.
2111626 การประยุกต์ใช้รังสีและไอโซโทปรังสีทางอุตสาหกรรม 3(2-3-7)
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2111605 หรือ 2111606
การถ่ายภาพด้วยรังสีและคอมพิวเตดโทโมกราฟีในงานอุตสาหกรรม ต้นกำเนิดรังสีและอุปกรณ์นิวเคลียร์ที่ใช้สำหรับงานด้านอุตสาหกรรม เทคนิคนิวเคลียร์ที่ใช้สำหรับเกจวัดทางอุตสาหกรรม เทคนิควิเคราะห์ทางนิวเคลียร์สำหรับ การวิเคราะห์ธาตุแบบออนไลน์ในอุตสาหกรรม การใช้ไอโซโทปรังสีเป็นสารติดตามในกระบวนการอุตสาหกรรม หลักการเบื้องต้นของกระบวนการทางรังสี ปฏิบัติการประยุกต์ใช้รังสีและไอโซโทปรังสีทางอุตสาหกรรม
Industrial Radiation and Radioisotope Applications
Prerequisite: 2111605 or 2111606
Industrial radiography and computed tomography; radiation sources and nuclear instrumentation used for industrial application; nuclear techniques used for industrial gauging; nuclear analytical techniques for on-line elemental analysis in industry; radioisotope tracers in industrial processes; basic principle of radiation processing; experiments on industrial radiation and radioisotope applications.
2111627 การวิเคราะห์วัสดุด้วยเทคนิคนิวเคลียร์ 3(3-0-9)
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2111605 หรือ 2111606
หลักการทางทฤษฎี วิธีการ อุปกรณ์และลักษณะเฉพาะของเทคนิควิเคราะห์ทางนิวเคลียร์ เช่น เทคนิคการกระตุ้นด้วยนิวตรอนช้าและนิวตรอนเร็ว เทคนิคการวัดรังสีพรอมต์แกมมา การวัดรังสีแกมมาจากที่เกิดจากการชนแบบไม่ยืดหยุ่นของนิวตรอน เทคนิคการวิเคราะห์รังสีเอกซ์และรังสีแกมมาที่เกิดจากปฏิกิริยาของอนุภาคที่มีประจุ เทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์ การวิเคราะห์ระดับไมโครด้วยอิเล็กตรอนและเอกซ์เรย์ การเลี้ยงเบนรังสีเอกซ์ เทคนิคแทรก-เอชท์
Material Analysis with Nuclear Techniques
Prerequisite: 2111605 or 2111606
Theoretical principle; methodology; instrumentation and characteristics of nuclear analytical techniques e.g. thermal and fast neutron activation techniques, prompt gamma radiation measurement techniques, measurement of gamma radiation from inelastic neutron collision, charged particles induced x-ray and gamma-ray analytical techniques, x-ray fluorescence techniques, electron and X-ray microanalysis, x-ray diffraction, track-etch techniques.
2111628 การผลิตและการใช้ประโยชน์ไอโซโทปรังสี 3(3-0-9)
การผลิตไอโซโทปรังสี ไอโซโทปรังสีที่ผลิตได้จากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เทคนิคพิเศษในการผลิตไอโซโทปรังสี ไอโซโทปรังสีที่ได้จากแหล่งไอโซโทปรังสีแม่ ไอโซโทปที่ได้จากเครื่องเร่งอนุภาค สารประกอบติดฉลาก การจัดบรรจุและการควบคุมคุณภาพสารกัมมันตรังสี การใช้ประโยชน์ของไอโซโทปรังสี
Radioisotope Production and Utilization
Radioisotope production; nuclear reactor-produced radioisotopes; special techniques to produce radioisotope; radioisotopes derived from generators; accelerator produced isotopes, labelled compounds; dispensing and quality control; radioisotope utilization.
2111629 วิศวกรรมนิวเคลียร์เคมี 3(3-0-9)
การผลิตวัสดุฟิสไซล์และวัสดุสำหรับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ การแยกไอโซโทป สมบัติของเชื้อเพลิง ที่ใช้แล้ว การแยกวัสดุฟิสไซล์ที่เหลือ และที่เกิดใหม่ออกจากเชื้อเพลิงที่ใช้แล้ว
Nuclear Chemical Engineering
Production of fissiles and nuclear reactor materials; isotope separation; property of spent nuclear fuel; separation of remaining and newly producing fissiles from spent nuclear fuel
2111631 คณิตศาสตร์ประยุกต์ในนิวเคลียร์เทคโนโลยี 3(3-0-9)
สมการดิฟเฟเรนเชียลสามัญ สมการดิฟเฟอเรนเชียลเชิงเส้นที่มีสัมประสิทธิ์คงที่ การแปลงลาปลาซ การวิเคราะห์เวกเตอร์ ไฟไนต์ดิฟเฟอร์เรนซ์ฟังชันก์แกมมาและฟังก์ชันบีตา อนุกรมฟูริเยร์และอินทิกรัลฟูริเยร์ สมการดิฟเฟอเรนเชียลบางส่วน ฟังก์ชันเบสเซลและฟังก์ชันเลอจอมด์โพลิโนเมียล สถิติ
Applied Mathematics in Nuclear Technology
Ordinary differential equations; linear differential equations with constant coefficients; Laplace transform, vector analysis; finite differences; gamma and beta functions; Fourier
2111632 การคำนวณเชิงตัวเลขสำหรับวิศวกรรมนิวเคลียร์ 3(3-0-9)
การคำนวณเชิงตัวเลขเพื่อหาอนุพันธ์ การหาอิทิกรัลและการหาราก การจัดการเมทริกซ์ การหาค่าด้วยการอนุมานจากข้อมูล ไฟไนท์ดิฟเฟอร์เรนซ์และการจำลองระบบด้วยเทคนิคมอนเตคาร์โล
Numerical Calculation for Nuclear Engineering
Numerical technique for differentiation, integration and finding; matric manipulation; data interpolation; finite difference; simulation with Monte Carlo technique.
2111640 การควบคุมเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 3(3-0-9)
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2111642
แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องปฏิกรณ์และโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ฟิสิกส์พื้นฐาน ในการควบคุมเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ จลนศาสตร์ของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ อุปกรณ์วัดรังสีที่ใช้สำหรับการควบคุมเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ กลไกในการควบคุมเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ปัญหาในการควบคุมเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ การจำลองการตอบสนองของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ด้วยคอมพิวเตอร์
Nuclear Reactor Control
Prerequisite : 2111642
Phylosophy of nuclear reactor and plant control; elementary physics of reactor control; nuclear reactor kinetics; nuclear reactor control radiation instruments; nuclear reactor control mechanisms; nuclear reactor control problems; computer simulation of nuclear reactor power.
2111642 วิศวกรรมเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 3(3-0-9)
การผลิตและคุณสมบัติของนิวตรอน กระบวนการเกิดปฏิกิริยาฟิสชัน ทฤษฎีการฟุ้งกระจายของนิวตรอน ทฤษฎีการลดพลังงานของนิวตรอน ทฤษฎีเฟอร์มิของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบเทอร์มาล วิธีการฟุ้งกระจายของนิวตรอนในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบกลุ่มเดียวและหลายกลุ่ม หลักพื้นฐานทางจลนศาสตร์ของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ และการควบคุมเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
Nuclear Reactor Engineering
Production and characteristics of neutrons; the fission process; neutron diffusion theory; slowing-down theory; Fermi theory of the bare thermal reactor; one- and multi-group diffusion methods; basic principles of nuclear reactor kinetics and nuclear reactor control.
2111643 วิศวกรรมพลังนิวเคลียร์ 3(3-0-9)
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน รายวิชาที่คณะอนุญาตให้เรียน
ระบบเครื่องปฏิกรณ์กำลังแบบต่าง ๆ วัฏจักรกำลังไอน้ำ การผลิตความร้อนจากเครื่องปฏิกรณ์ การขนส่งความร้อนของเครื่องปฏิกรณ์ในลักษณะหนึ่งเฟสและสองเฟส การออกแบบความร้อนในแกนปฏิกรณ์ การฝึกปฏิบัติการภายใต้สภาวะการณ์ปกติและไม่ปกติของโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์โดยใช้แบบจำลองบน PC
Nuclear Power Engineering
Prerequisite : consent of faculty
Power reactor systems; vapor power cycle; reactor heat generation; reactor heat transport, single phase flow, two phase flow; reactor core thermal design; practices using PC-based simulators of nuclear power plants for operations under normal and abnormal conditions.
2111646 การจัดการกากกัมมันตรังสี 3(3-0-9)
ธรรมชาติของกากกัมมันตรังสี แหล่งที่มาของกากกัมมันตรังสีระดับต่ำ-สูง ลักษณะของกากกัมมันตรังสี รูปแบบ ปริมาณ การบรรจุเก็บและการขนส่ง เทคโนโลยีในการจัดการกากกัมมันตรังสี แผนการจัดการกากกัมมันตรังสีในประเทศต่างๆ
Radioactive Waste Management
Nature of radioactive wastes; origin of low-high radioactive wastes; characteristics, forms and quantity of radioactive wastes; storage and transportation; waste management technologies; radioactive waste management plans in various countries.
2111647 เชื้อเพลิงนิวเคลียร์และวัฏจักรเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ 3(3-0-9)
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2111642
ลักษณะของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ แบบต่าง ๆ ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ การออกแบบเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ วัฏจักรของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ การจัดการเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ คุณสมบัติของเชื้อเพลิงใช้แล้ว กระบวนการจัดการกับเชื้อเพลิงใช้แล้ว ความคุ้มค่าของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์กำลัง
Nuclear Fuels and Nuclear Fuel Cycles
Prerequisite : 2111642
Characteristics of fuel-element materials; design of fuel-elements; fuel-element fabrication; fuel cycles in nuclear reactors; properties of irradiated fuel; spent fuel reprocessing; economics of nuclear power.
2111648 ระบบและการเดินเครื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 3(2-3-7)
ฟังก์ชัน เครื่องมือ และปฏิบัติการของระบบหลักของโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ การควบคุมแต่ละระบบ หลักการควบคุมและปฏิบัติการยูนิตโดยรวม ความปลอดภัยของปฏิกรณ์และการป้องกันต่อสาธารณชน การทดลองใช้แบบจำลองบน PC ของโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์สำหรับปฏิบัติการในสภาวการณ์ปกติและไม่ปกติ
Nuclear Power Plant system and Operation
Functions, equipment and operation of the main systems of a nuclear power plant; how each system is controlled; principles of overall unit operation and control; reactor safety and protection for the public; experiments used PC-based simulators of nuclear power plants for operations under normal and abnormal conditions.
2111650 พลาสมาฟิสิกส์และนิวเคลียร์ฟิวชันเบื้องต้น 3(3-0-9)
คุณลักษณะโดยทั่วไปของพลาสมา การผลิตพลาสมา อันตรกิริยานิวเคลียร์ฟิวชัน ปัญหาและสถานะในปัจจุบันของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชัน การเคลื่อนที่ของอนุภาคในพลาสมาภายใต้สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก สมการของแมกซ์เวล การพิจารณาพลาสมาเชิงของเหลว การสั่นของพลาสมา การเคลื่อนที่ของคลื่นชนิดต่าง ๆ ในพลาสมา การแพร่ในพลาสมา ความต้านทานของพลาสมา สมดุลทางไฮโดรไดนามิค ความไม่เสถียรที่อาจเกิดขึ้นในพลาสมา
Introduction to Plasma Physics and Nuclear Fusion
Basic characteristics of plasma, methods of plasma generation; nuclear fusion process, problems and current status of fusion technology; single-particle motions, effects of electric and magnetic field on plasma motion; Maxwell’s equations, fluid equation of motion; plasma oscillation, different types of waves in plasma; diffusion process in plasma, plasma resistivity; hydrodynamic equilibrium, various types of instability in plasma.
2111651 การไม่แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง 3(3-0-9)
ปัญหาการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ เคมี และชีวภาพ; ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการก่อการร้ายทางนิวเคลียร์และรังสี; กรอบการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ในระดับนานาชาติ; เทคโนโลยีอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง; ปัญหาการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชียใต้
WMD Nonproliferation
Issues surrounding the proliferation of nuclear, chemical, and biological weapons; introduction to nuclear and radiological terrorism; international nuclear nonproliferation framework; weapon of mass destruction technologies; nuclear proliferation issues in South Asia
2111652 การควบคุมการค้าเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-9)
บริบทของประเทศและในระดับสากลเกี่ยวกับการควบคุมการส่งออก; ภัยคุกคามของการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ที่มีต่อภาครัฐและภาคธุรกิจ; กรอบการควบคุมการส่งออกในระดับสากล; เครื่องมือสำหรับการควบคุมการส่งออก; ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ catch-all; การเผยแพร่เทคโนโลยีที่ไม่สามารถจับต้องได้; การควบคุมสินค้า dual-use; วิธีการควบคุมในระดับ end-use
Strategic Trade Controls
International and national context of export control; nuclear proliferation threats to states and businesses, international export control framework; instruments for export control; catch-all concepts; intangible technology transfers, dual-use controls; end-use method
2111653 การพิทักษ์วัสดุนิวเคลียร์ 3(3-0-9)
การพิทักษ์วัสดุและสถานประกอบการนิวเคลียร์; หลักการและเทคโนโลยีตรวจสอบติดตาม; ปัญหาการพิทักษ์วัสดุนิวเคลียร์ในประเทศอิรัก เกาหลีเหนือ และอิหร่าน; กรอบการพิทักษ์วัสดุนิวเคลียร์ในระดับสากล; ภัยคุกคามเกี่ยวกับการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์; ภัยคุกคามทางรังสี; การตรวจหาวัสดุนิวเคลียร์และกัมมันตรังสี; บทบาทของหน่วยงาน Intelligence; เครือข่าย A.Q. Khan; การตอบโต้การแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์; การพิทักษ์วัสดุนิวเคลียร์ในประเทศต่าง ๆ
Nuclear Safeguards
Safeguarding nuclear material and facilities; monitoring principles and technologies; safeguards issues; International Framework; proliferation threat; radiological threat; detecting nuclear and other radioactive materials; role of intelligence; A. Q. Khan’s network; counter-proliferation; safeguards application in various countries
2111654 วัฏจักรเชื้อเพลิงนิวเคลียร์และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 3(3-0-9)
เทคโนโลยีในวัฏจักรเชื้อเพลิงนิวเคลียร์; ผลกระทบทางสังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของวัสดุที่ใช้ในแต่ละขั้นของวัฏจักรเชื้อเพลิง; การแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ที่อาจเกิดขึ้นในวัฏจักรนิวเคลียร์; เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต การจัดการ และการกำจัดวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุพลอยได้
Nuclear Fuel Cycle and Environmental Impacts
Technology of nuclear fuel cycle; societal, environmental, and health impacts of materials associated with technology at each major point in the fuel cycle; potential proliferation concerns; technologies to deal with the manufacturing, safe handling, and disposal of nuclear materials and by-products.
2111655 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในงานด้านนิวเคลียร์เทคโนโลยี 3(3-0-9)
การคำนวณความหนาของวัสดุกำบังรังสีแกมมา การคำนวณความหนาของวัสดุกำบังรังสีเอกซ์ปฐมภูมิและทุติยภูมิ การคำนวณความแรงรังสี การแสดงภาพถ่ายด้วยรังสี การประยุกต์เทคนิคการเก็บข้อมูลโปรไฟล์ในการคำนวณสร้างภาพโทโมกราฟี การแสดงภาพซีที การประเมินคุณภาพของภาพถ่ายด้วยรังสีและภาพโทโมกราฟี
Computer Application in Nuclear Technology
Calculation of gamma-ray shielding calculation of primary and secondary x-ray shielding; radioactivity calculation; radiation imaging; application of data acquisition for computed tomography reconstruction.
2111656 การป้องกันทางกายภาพของวัสดุและสถานประกอบการนิวเคลียร์ 3(3-0-9)
หลักการป้องกันทางกายภาพของวัสดุและสถานประกอบการนิวเคลียร์: การตรวจหา, การถ่วงเวลา, และการตอบสนอง; การระบุและวิเคราะห์ภัยคุกคาม; การวิเคราะห์พื้นที่สำคัญ; กรอบการป้องกันทางกายภาพในระดับนานาชาติ; ภัยคุกคามจากภายใน
Physical Protection of Nuclear Materials and Facilities
Principle of physical protection of nuclear materials and facilities: detection, delay, response; threat identification and analysis; vital area analysis; international framework; internal threat
2111657 เทคโนโลยีการตรวจหาขั้นสูง 3(3-0-9)
การตรวจหาและการระบุชนิดของวัสดุนิวเคลียร์; คุณลักษณะทางเคมีและทางรังสีของวัสดุนิวเคลียร์ จากวัสดุตั้งต้นถึงผลิตภัณฑ์; เทคโนโลยีการตรวจหา; นิติวิทยาศาสตร์ทางนิวเคลียร์
Advanced Detection Technologies
Detection and identification of nuclear materials; chemical and radiological characteristics of nuclear materials from raw materials to various finished forms; detection technologies; nuclear forensics
2111660 การสร้างภาพด้วยรังสีในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-9)
เงื่อนไขรายวิชา : อยู่ในดุลยพินิจของผู้สอน
ิธีทดสอบโดยไม่ทำลาย การถ่ายภาพด้วยรังสีเอกซ์และรังสีแกมมา การถ่ายภาพด้วยนิวตรอนอุปกรณ์ และเครื่องมือสำหรับการถ่ายภาพด้วยรังสี การคำนวณสร้างภาพโทโมกราฟีด้วยรังสีเอกซ์ รังสีแกมมา และนิวตรอน
Industrial Radiation Imaging
Prerequisite: Consent of faculty
Nondestructive testing methods; industrial radiography using x-rays and gamma-rays and neutrons; equipment for x-ray and gamma-ray radiography; x-ray, gamma-ray and neutron computed tomography.
2111661 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมนิวเคลียร์ 3(2-3-7)
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2111606 และ 2111642
เครื่องมือและหัววัดทางนิวเคลียร์ ส่วนประกอบ และการจัดการในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ชนิดต่างๆ การหาค่าวิกฤต การปรับเทียบกำลังและพารามิเตอร์ต่างๆของเครื่องปฏิกรณ์ การควบคุมและการจำลองเครื่องปฏิกรณ์
Industrial Radiation Imaging
Prerequisite: Consent of faculty
Nondestructive testing methods; industrial radiography using x-rays and gamma-rays and neutrons; equipment for x-ray and gamma-ray radiography; x-ray, gamma-ray and neutron computed tomography
2111662 อิเล็กทรอนิกส์นิวเคลียร์ 3(3-0-9)
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน รายวิชาที่คณะอนุญาตให้เรียน
วิธีการวัด การปรับเทียบและการแต่งรูปสัญญาณสำหรับระบบวัดสเปกตรัม ความสามารถในการแจกแจงพลังงานของระบบวิเคราะห์สเปกตรัม วงจรขยายสัญญาณพัลส์ หลักการเกี่ยวกับวงจรเชิงเวลา และการเปลี่ยนสัญญาณเชิงเส้นเป็นสัญญาณเชิงเลขแบบต่าง ๆ วงจรวิเคราะห์ความสูงของพัลส์ วงจรวิเคราะห์ข้อมูลแบบหลายตัวแปร ระบบจัดการสัญญาณด้วยคอมพิวเตอร์
Nuclear Electronics
Prerequisite: consent of faculty
Outline of nuclear electronics; nuclear measuring systems; shaping of signals for spectroscopy; radiation detection circuit; high voltage bias power supply; pulse amplifier; pulse height and shape discriminators; timing circuit; single channel and multichannel analyzer; digital counter and ratemeter; energy resolution in spectroscopy systems.
2111664 การเชื่อมโยงสัญญาณของอุปกรณ์วัดนิวเคลียร์กับคอมพิวเตอร์ 3(3-0-9)
เงื่อนไขรายวิชา : ต้องผ่านการเรียนในรายวิชา 211160หรือ 2111606 หรือจากความ เห็นชอบจากคณะ
มาตรฐานของเครื่องมือวัดนิวเคลียร์ชนิดโมดูล ระบบวัดนิวเคลียร์ การจัดการสัญญาณและการเชื่อมโยงสัญญาณสำหรับเครื่องมือวัดนิวเคลียร์ มาตราฐานของบัสข้อมูลแบบขนานและอนุกรม การแปลงผันสัญญาณอนาลอกและดิจิตอล การประยุกต์ใช้ไมโครคอมพิวเตอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์.ในการเชื่อมโยงสัญญาณกับระบบวัดและเครื่องมือนิวเคลียร์
Digital Computer Interfacing for Nuclear Instruments
Prerequisite: Prerequisite 2111605 or 2111606 or consent of Faculty
Standard of nuclear instrument modules; nuclear instrumental system; electronic signal conditioning and interfacing for nuclear instrument; standard data bus of parallel and serials type; analog and digital data conversion; uses of microcomputer and microcontroller interfacing for manipulation of nuclear instrument system.
2111666 เครื่องกำเนิดรังสี 3(3-0-9)
หลักการเบื้องต้นและโครงสร้างของเครื่องกำเนิดรังสีชนิดต่างๆ เทคนิคของระบบสุญญากาศความดันต่ำและสูง แหล่งจ่ายไฟฟ้าศักดาสูง การผลิตลำอิเล็กตรอนและไอออน ระบบเลนซ์อิเล็กตรอน กลไกการเร่งอนุภาค ปฏิกิริยาและอันตรกิริยานิวเคลียร์ในการผลิตรังสีของเครื่องกำเนิดรังสี การใช้ประโยชน์จากเครื่องกำเนิดรังสีในงานอุตสาหกรรมและวิจัย
Radiation Machines
Principle and structure of radiation machine; mechanism of charge particles acceleration; electron and ion beams generation; electromagnetic and electrostatic lens; high vacuum technology; high voltage power supply; basic refrigeration; operation of various types of accelerator and radiation machine; industrial and research applications of radiation machines.
2111678 วิศวกรรมวัสดุนิวเคลียร์ 3(3-0-9)
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน รายวิชาที่คณะอนุญาตให้เรียน
วัฎจักเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ แง่มุมทางด้านวัสดุและอุณหภูมิของแกนปฏิกรณ์ โครงสร้างผลึกของโลหะ การเกิดจุดบกพร่อง การแพร่ในของแข็ง การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัสดุอย่างไม่ถาวร ทฤษฎีการคลาดที่และการคืบ เกรนและขอบเกรน ช่องว่างขนาดเล็กในของแข็ง ผลิตผลฟิชชันในเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ ผลของรังสีและผลของนิวตรอนเร็วต่อโลหะ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบอุณหภูมิสูงที่ใช้ก๊าซในการระบายความร้อน
Nuclear Materials Engineering
Prerequisite : consent of faculty
Nuclear fuel cycle; materials and thermal aspects of nuclear reactors; crystal structures of solids; point defects; diffusion in solids; elastic behavior of solids; dislocations in solid and creep deformation; grain and grain boundaries; cavities in solids; fission product behavior in nuclear fuel; radiation damage and fast-neutron irradiation effects in metals; introduction to the High-Temperature Gas-Cooled Reactor Technology.
2111679 การเสื่อมสลายของวัสดุในระบบพลังงานนิวเคลียร์ 3(3-0-9)
วัสดุมาตรฐานในระบบพลังงานนิวเคลียร์ การกัดกร่อนของโลหะ เคมีไฟฟ้าของการกัดกร่อน การกัดกร่อนเฉพาะที่ การป้องกันแบบแคโทดิก การเลือกใช้วัสดุและการออกแบบ
Material Degradation in Nuclear Energy Systems
N/A
2111683 เรื่องปัจจุบันทางวิศวกรรมนิวเคลียร์ 3(3-0-9)
นิสิตเลือกเรื่องปัจจุบันในสาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์ สรุป และอภิปราย โดยมีคณาจารย์ร่วมอภิปราย
Current Topics in Nuclear Engineering
Current topics in nuclear engineering field are selected, summarized and discussed by the students with faculty participation
2111684 เรื่องปัจจุบันทางเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 1 3(3-0-9)
นิสิตเลือกเรื่องปัจจุบันในสาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์ สรุป และอภิปราย โดยมีคณาจารย์ร่วมอภิปราย
Current Topics in Nuclear Technology 1
Current topics in nuclear technology field are selected, summarized and discussed by the students
2111685 เรื่องปัจจุบันทางเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 2 3(3-0-9)
นิสิตเลือกเรื่องปัจจุบันในสาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์ สรุป และอภิปราย โดยมีคณาจารย์ร่วมอภิปราย
Current Topics in Nuclear Technology 2
Current topics in nuclear technology field are selected, summarized and discussed by the students with faculty participation
2111801 สัมมนาทางวิศวกรรมนิวเคลียร์ 1 2(2-0-6)
นิสิตค้นคว้าจากวารสารเพื่อเตรียมหัวข้อวิจัยในสาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์ นิสิตแต่ละคนทำการสรุปเขียนเป็นรายงานและนำเสนอโดยการบรรยาย
Seminar in Nuclear Engineering I
Discuss the problems and the development of some special topics in Nuclear Engineering. The subjects will be selected by the seminar committee. It requires written report, oral presentation and oral examination.
2111802 สัมมนาทางวิศวกรรมนิวเคลียร์ 2 2(2-0-6)
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 211180
นิสิตเตรียมหัวข้อวิจัย นิสิตแต่ละคนทำการทดลองวิจัยในสาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์ พร้อมทั้งเขียนรายงานและนำเสนอโดยการบรรยาย
Seminar in Nuclear Engineering II
Prerequisite: 2111801
Study and discuss the problems and the development of some special topics in Nuclear Engineering which can be applied to dissertation work. Each student is required to summarize the chosen topic with written report, oral presentation and oral examination.
2111803 สัมมนาทางวิศวกรรมนิวเคลียร์ 3 2(2-0-6)
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2111802
นิสิตแต่ละคนทำการทดลองวิจัยที่สอดคล้องกับวิทยานิพนธ์ พร้อมทั้งเขียนรายงานและนำเสนอโดยการบรรยาย
Seminar in Nuclear Engineering III
Prerequisite: 2111802
Discuss and analyze the development of some special topics in nuclear engineering related to dissertation work. It requires summarized report, oral presentation and oral examination.
2111894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต 0(0-0-0)
สัมมนา
Doctoral Dissertation Seminar
Seminar
2111897 สอบวัดคุณสมบัติ 0(0-0-0)
สอบวัดคุณสมบัติระดับดุษฎีบัณฑิต
Qualifying Examination
Examination
2111828 วิทยานิพนธ์ 48(0-0-0)
งานวิจัย
Dissertation
Research
2111829 วิทยานิพนธ์ 73(0-0-0)
งานวิจัย
Dissertation
Research
2111830 วิทยานิพนธ์ 36(0-0-0)
งานวิจัย
Dissertation
Research