ในระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2560 ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ได้จัดการสัมมนาประจำปีขึ้น ณ โรงแรมเดอะ รีเจนท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท เพื่อเตรียมความพร้อมด้านหลักสูตร และจัดทำแผนการพัฒนาภาควิชาในช่วง 5 ปีขึ้น โดยมีคณาจารย์และบุคลากรในภาควิชาเข้าร่วม

ระหว่างวันที่ 24-27 เมษายน 2560 ภาควิชาฯร่วมกับ KNA (Korea Nuclear Association for International Cooperation) จัดสัมมนา International Workshop on Human Resource Development for Nuclear Power Programs เพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างประเทศในเครือข่ายเพื่อการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพด้านทรัพยากรมนุษย์ของงานด้านเทคโนโลยีพลังนิวเคลียร์ และในวันที่ 27 เมษายน 2560 คณะผู้เชียวชาญได้เข้าเยี่ยมชม สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ด้วย

ขอแสดงความยินดีกับ นายบัญชา อุนพานิช บุคคลากรของภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ ได้รับรางวัลศักดิ์อินทาเนีย ประจำปี 2560 รางวัลด้านวิจัยและบริการวิชาการ ประเภทนักวิจัยสายปฎิบัติการ ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครบรอบ 104 ปี ในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 cr.ภาพจากเพจคณะวิศวฯ

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุพิชชา จันทรโยธา ที่ได้รับคัดเลือกจากที่ประชุมเครือข่าย Asian Network for Education in Nuclear Technology (ANENT) ภายใต้การสนับสนุนขององค์กร International Atomic Energy Agency (IAEA) เพื่อดำรงตำแหน่ง Chairperson โดยมีรองประธาน 2 ท่าน Ms Rola Bou Khozam จากประเทศเลบานอน และ Ms Ana Elena Conjares จากประเทศฟิลิปปินส์ โดยมีสมาชิกเครือข่ายทั้งหมด 20 ประเทศสมาชิก Importantly, ANENT appointed Ms. Supitcha Chanyotha from Thailand as the new chair, Ms. […]