Graduate

5 posts

แนวปฏิบัติการส่งวิทยานิพนธ์เพื่อเสนอคณบดีลงนาม ปีการศึกษา 2562 ช่วงภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

ประกาศแนวปฏิบัติการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ของนิสิต ปีการศึกษา 2562 ช่วงภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 รายละเอียดประกาศแนวปฏิบัติการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ของนิสิต ปีการศึกษา 2562Download>>> แนวปฏิบัติการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ของนิสิต-ปีการศึกษา-2562

การจัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยสอน และทุนอุดหนุนการศึกษาเฉพาะค่าเล่าเรียนประเภท 60/40 ปีการศึกษา 2563

การจัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยสอน และทุนอุดหนุนการศึกษาเฉพาะค่าเล่าเรียนประเภท 60/40 ปีการศึกษา 2563  Download>>>>> บันทึก_แจ้งการจัดสรรทุน TA และ 60-40