รายชื่อผู้บริจาคกองทุนเครื่องเร่งอนุภาคฯ

รายชื่อผู้บริจาคกองทุนเครื่องเร่งอนุภาคฯ

Update: 14 มิถุนายน 2561

ยอดรวม 1,037,500 บาท

ดร.ชวินท์ ธัมมนันท์กุล
น.ส.วาสีนี เที่ยงสุข
คุณเสาวนิตย์ ปัทมมงคลชัย
คุณแสวง เกิดประทุม
คุณประสพ ธงธวัช
คุณกัตตพล ชมไพบูลย์
น.ส.สุนันทา ทิพย์มาลย์มาศ
ผศ.อรรถพร ภัทรสุมันต์
พล ต.ต.วิริยะ ตุมรสุนทร