Daily Archives: July 25, 2017

1 post

ในระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2560 ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ได้จัดการสัมมนาประจำปีขึ้น ณ โรงแรมเดอะ รีเจนท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท เพื่อเตรียมความพร้อมด้านหลักสูตร และจัดทำแผนการพัฒนาภาควิชาในช่วง 5 ปีขึ้น โดยมีคณาจารย์และบุคลากรในภาควิชาเข้าร่วม