Daily Archives: June 7, 2017

2 posts

ระหว่างวันที่ 24-27 เมษายน 2560 ภาควิชาฯร่วมกับ KNA (Korea Nuclear Association for International Cooperation) จัดสัมมนา International Workshop on Human Resource Development for Nuclear Power Programs เพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างประเทศในเครือข่ายเพื่อการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพด้านทรัพยากรมนุษย์ของงานด้านเทคโนโลยีพลังนิวเคลียร์ และในวันที่ 27 เมษายน 2560 คณะผู้เชียวชาญได้เข้าเยี่ยมชม สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ด้วย

ขอแสดงความยินดีกับ นายบัญชา อุนพานิช บุคคลากรของภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ ได้รับรางวัลศักดิ์อินทาเนีย ประจำปี 2560 รางวัลด้านวิจัยและบริการวิชาการ ประเภทนักวิจัยสายปฎิบัติการ ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครบรอบ 104 ปี ในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 cr.ภาพจากเพจคณะวิศวฯ